MR

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is bepaald dat aan iedere school een Medezeggenschapsraad verbonden moet zijn: kortweg de MR. De inspraak van deze raad is vastgelegd in een medezeggenschapsreglement (zie www.infowms.nl). De wet geeft de MR algemene en bijzondere bevoegdheden. In de MR kunnen alle schoolaangelegenheden ter sprake komen en de MR kan aan de directie (gevraagd en ongevraagd) voorstellen doen en adviezen kenbaar maken. Over een aantal beleidszaken dient het schoolbestuur de MR om advies, dan wel om instemming te vragen.

De MR van iedere school kent een ouder- en een leerkrachtvertegenwoordiging. Daarnaast zitten uit iedere MR vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 
Klik hier voor het medezeggenschapsreglement en hier voor de statuten.